ga naar   Obase

Toelatingsprocedure

Onder de volgende voorwaarden kunnen kinderen worden geplaatst in een Vitruvio-groep:
Er moet een hoogbegaafdheidsonderzoek hebben plaatsgevonden door een NIP gekwalificeerde psycholoog of orthopedagoog. We gaan hierbij uit van een Totaal IQ van rond de 130 of meer. Dit onderzoek mag niet ouder zijn dan twee jaar. Indien u dit op eigen initiatief wilt laten afnemen, komt dit voor rekening van de ouders en bedraagt het ongeveer 350 euro. Steeds meer erkennen de scholen de hoogbegaafdheidsproblematiek en kan het onderzoek via school plaatsvinden, in dat geval is dit onderzoek kosteloos voor de ouders.

Tijdens gesprekken en meeloop-dagen voor het kind wordt gekeken of  het Vitruvio-onderwijs passend is. Ook wordt aan onze orthopedagoog advies gevraagd.

Na aanmelding starten we met een observatieweek. Binnen deze week is er een moment waarop een orthopedagoog komt observeren. De bedoeling van deze observatie is om opvallende leerlingkenmerken in beeld te brengen (leer- en/of gedragsproblemen, werkhouding, persoonskenmerken). Het onderwijs moet immers passen bij het kind.

Onze contactgegevens